Statut Stowarzyszenia

(jednolity tekst przyjęty uchwałą z dnia 20 grudnia 2012)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie mieszkańców Ulicy Ojcowskiej w Gdańsku, zwane dalej: „Stowarzyszeniem”, zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tego tytułu będzie posiadać osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zrzesza mieszkańców, właścicieli domów i współwłaścicieli nieruchomości wspólnych Ulicy Ojcowskiej w Gdańsku zwanej dalej „Ulicą”. Członkami Stowarzyszenia mogą być również osoby nie będące mieszkańcami nieruchomości przy ulicy Ojcowskiej w Gdańsku.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm) oraz niniejszego Statutu.
 4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

a) quorum — należy przez to rozumieć połowę uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia;

b) bezwzględnej większości głosów — należy przez to rozumieć liczbę głosów za wnioskiem większą od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się, w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia;

c) zwykłej większości głosów — należy przez to rozumieć gdy podczas głosowania, liczba głosów za wnioskiem jest większa od głosów przeciw. Głosy wstrzymujące się nie są wliczane do wyniku.

d) Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę Stowarzyszenia dostępną w sieci internet pod adresem www.ojcowska.net

§2

 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się Gdańsku.
 2. Stowarzyszenia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych mających zbliżony cel działania.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji i pieczęci zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pozostają one własnością Stowarzyszenia przez cały okres jego działalności.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. reprezentowanie interesów mieszkańców ulicy Ojcowskiej w stosunku do władz lokalnych i osób trzecich;
 2. działanie na rzecz zapewnienia komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Ojcowskiej;
 3. działanie na rzecz rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców ulicy Ojcowskiej;
 4. ochrona interesów członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców Ulicy;
 5. troska o infrastrukturę Ulicy;
 6. integracja mieszkańców Ulicy;
 7. działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Ulicy;
 8. kształtowanie właściwych postaw społecznych dzieci i młodzieży mieszkańców Ulicy.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. zarządzanie drogami i terenami zielonymi, placami zabaw będącymi w gestii Stowarzyszenia do możliwości prawnych Stowarzyszenia
 2. podejmowanie współpracy z firmami świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców Ulicy;
 3. współpracę z organami samorządu Dzielnicy i Gminy;
 4. występowanie do władz lokalnych i Instytucji Administracji Państwowej,
  w tym sądów w sprawach Ulicy;
 5. finansowanie przedsięwzięć i inwestycji zaspokajających potrzeby mieszkańców Ulicy;
 6. działalność informacyjna polegająca na prowadzeniu strony internetowej Stowarzyszenia, wydawania biuletynu, ulotek itp.;
 7. organizację imprez, spotkań, szkoleń dla mieszkańców Ulicy

Rozdział III
Członkostwo, prawa i obowiązki członków

§7

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel RP oraz cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania.
 3. Osoba małoletnia może zostać członkiem stowarzyszenia w wypadku, gdy:

  a) ukończyła lat 16, a nie ukończyła 18 roku życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

  b) nie ukończyła 16 roku życia, a uzyskała zgodę jej przedstawiciela ustawowego na bycie członkiem.

 4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt b małoletni nie posiada prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
 5. Zgodę na przystąpienie do stowarzyszenia osoby małoletniej wyraża:
  a) przedstawiciel ustawowy takiej osoby,b) władze stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnychb) wspierających
 7. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  a) złoży deklarację członkowską na piśmieb) akceptuje cele statutowe Stowarzyszeniac) przestrzega zapisów statutu
 8. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie pisemnej decyzji Zarządu podjętej jednogłośnie w ciągu trzech miesięcy od złożenia deklaracji
 9. Członkiem wspierającym, Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w celu realizacji celów Stowarzyszenia
 10. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu podjętej jednogłośnie w ciągu trzech miesięcy od złożenia deklaracji
 11. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszeniab) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszeniac) udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenied) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
 12. Postanowień określonych w poprzednim punkcie nie stosuje się w stosunku do małoletnich członków stowarzyszenia.
 13. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:a) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celówb) Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

  c) Regularnego opłacania składek

 14. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni
 15. Członek wspierający ma obowiązek z wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, przy czym zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 16. Utrata członkostwa następuje na skuteka) Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządub) Wykluczenia przez Zarząd: z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku

  c) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

  d) Działalności na szkodę Stowarzyszenia

  e) Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną

 17. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi pisemnego odpisu powyższej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
 18. Osoby, których członkostwo w Stowarzyszeniu ustało wskutek przyczyn innych niż śmierć członka lub rozwiązanie Stowarzyszenia, zobowiązane są uregulować wszelkie zobowiązania względem Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi pisemnego odpisu powyższej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§8

 1. Władzami Stowarzyszenia są:a) Walne Zgromadzenie Członków

  b) Komisja Rewizyjna

  c) Zarząd

 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej i Zarządu trwa 1 rok.
 3. Z chwilą ustania członkostwa w Stowarzyszeniu członka Komisji Rewizyjnej lub Zarządu lub w przypadku zrzeczenia się członkostwa w Komisji Rewizyjnej lub Zarządzie, odwołania lub śmierci w trakcie kadencji, skład osobowy Komisji Rewizyjnej lub Zarządu jest uzupełniany w drodze przeprowadzenia wyborów na nieobsadzone miejsce w trybie i na zasadach przewidzianych dla wyboru członków tych organów. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej lub Zarządu wybranego w tym trybie kończy się z dniem wygaśnięcia kadencji pozostałych członków organu.

Rozdział V
Walne Zgromadzenie Członków

§14

  1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały we wszystkich sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
  2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:a) uchwalanie i zmiany statutu;

   b) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu oraz uzupełnianie ich składu;

   c) określanie wysokości składek członkowskich;

   d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu.

   e) udzielanie absolutorium Zarządowi;

   f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

   g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposobie jego likwidacji i przeznaczenia majątku.

§15

Walne Zgromadzenie Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

 

§16

   1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się co najmniej raz w roku.
   2. O zwołaniu Walnego Zgromadzenie Członków Zarząd zawiadamia członków przez publikację na stronie internetowej. Zawiadomienie może być również doręczone członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli wyraził taką wolę i podał adres, na który zawiadomienie winno być wysłane.
   3. Zawiadomienia powinny być doręczone członkom nie później niż na 14 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
   4. W zawiadomieniu należy określić miejsce, godzinę rozpoczęcia i porządek obrad.

§17

   1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia:

a) z własnej inicjatywy;

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia;

d) na wniosek organu nadzorującego.

   1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane najpóźniej w ciągu 15 dni od daty otrzymania przez Zarząd stosownych wniosków.
   2. W razie naruszenia tego terminu przez Zarząd, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane.
   3. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków Zarząd zawiadamia członków przez publikację na stronie internetowej. Zawiadomienie może być również doręczone członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli wyraził taką wolę i podał adres, na który zawiadomienie winno być wysłane.
   4. Zawiadomienia powinny być doręczone członkom nie później niż na 7 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

§18

   1. Przebieg Walnego Zgromadzenia Członków jest protokołowany.
   2. Zarząd prowadzi księgę protokołów i przechowuje ją w siedzibie Stowarzyszenia.

§19

   1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków wymagane jest uczestnictwo co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
   2. Jeśli na Walnym Zgromadzeniu Członków brakuje quorum, o którym mowa w ust.1, może ono odbyć się i skutecznie podejmować uchwały w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych członków.
   3. O możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w drugim terminie powiadamia się członków w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków, podając nową godzinę zebrania, z tym że pomiędzy wyznaczonym pierwszym i drugim terminem tego zebrania musi być zachowany minimalny odstęp czasowy wynoszący 2 godziny.
   4. Uchwały w obu przypadkach zapadają zwykłą większością głosów.

 

Rozdział VI
Komisja Rewizyjna

§20

   1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w żadnym zakresie, a w szczególności w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru Stowarzyszenia.
   2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
   3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
   4. Wybór Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej ilości kandydatur.
   5. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród członków Komisji Rewizyjnej.
   6. Odwołania Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

§21

   1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku.
   2. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w drodze uchwał.
   3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków przy zawiadomieniu wszystkich jej członków. W przypadku równej ilości głosów o przyjęciu lub nie przyjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
   4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej

§22

   1. Komisja Rewizyjna przeprowadza coroczną kontrolę oraz stale i na bieżąco nadzoruje działalność Zarządu pod względem rzetelności, legalności, celowości i gospodarności.
   2. Po przeprowadzeniu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół pokontrolny, który niezwłocznie po jego sporządzeniu przedstawiany jest Zarządowi.
   3. Protokoły pokontrolne są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej.

§23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

   1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
   2. występowanie do Zarządu lub Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
   3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywanie się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
   4. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie;
   5. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków w przedmiocie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi;
   6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział VII
Zarząd

§24

   1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym.
   2. Zarząd składa się z 3 – 5 osób w tym Prezesa.
   3. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.
   4. Wybór Zarządu dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej ilości kandydatur.
   5. Wybór Prezesa Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród członków Zarządu.
   6. Odwołania Zarządu i Prezesa dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
   7. Nieuzyskanie absolutorium przez członków Zarządu jest równoznaczne z wcześniejszym końcem ich kadencji.
   8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków przy zawiadomieniu wszystkich jej członków. W przypadku równej ilości głosów o przyjęciu lub nie przyjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§25

   1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb.
   2. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał.
   3. Uchwały Zarządu są publikowane niezwłocznie na stronie internetowej

 

§26

Do zakresu działania Zarządu należy:

   1. Zarządzanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
   2. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
   3. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków z prowadzonej działalności;
   4. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującym prawem i statutem;
   5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
   6. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
   7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
   8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
   9. Prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia;
   10. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec administracji publicznej, osób trzecich i sądów.

 

§27

   1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych uprawnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu.
   2. Zarząd samodzielnie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania o wartości nie przekraczającej jednorazowo 3000,- złotych (trzech tysięcy złotych).
   3. Nabycie praw lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego kwotę wymienioną w ust. 2 wymaga uchwały Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VIII
Majątek i fundusze

§28

   1. Środki uzyskane przez Stowarzyszenie i jego majątek mogą być wykorzystane jedynie do realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.
   2. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe, w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Stowarzyszenia.
   3. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia i pozyskiwania przez Stowarzyszenie środków na działalność statutową są:

a) składki członkowskie;

b) dotacje otrzymane według zasad określonych w odrębnych przepisach;

c) darowizny, spadki i zapisy;

d) ofiarność publiczna

e) dochody z praw majątkowych, w tym odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§29

   1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej, nieodpłatnej pracy jego członków.
   2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział IX
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§30

  1. Uchwalenie zmian w statucie oraz rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  2. W uchwale o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób likwidacji Stowarzyszenia, powołuje likwidatorów i decyduje o przeznaczeniu majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.